MOBİL UYGULAMA KULLANICI SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme ile düzenlenen karşılıklı hak ve yükümlülükler “Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi, No:8 Kule:1, Kat: 5 Ümraniye 34771 İstanbul” adresinde mukim “AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ” (bundan sonra “Aksigorta” olarak anılacaktır) ile Aksigorta Ayrıcalıklar Dünyası mobil uygulaması (bundan sonra “Uygulama” olarak anılacaktır) sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kullanıcının üyelik kaydını tamamladığında bu anlaşmayı okuyup anladığını ve kabul ettiğini elektronik olarak onaylaması ile yürürlüğe girer.

 

KONU VE KAPSAM

İşbu sözleşmenin konusu; Uygulamada mevcut olan ve/veya ileride Aksigorta tarafından sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların işbu sözleşme çerçevesinde karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Aksigorta tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

a) Kullanıcı, kullanıcı prosedürlerini yerine getirirken, Uygulamadaki ürün veya hizmetlerden faydalanırken ve Uygulamadaki ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Aksigorta internet sitesinde belirtilen kurallara, taraflar arasında imzalanan Acentelik Sözleşmesine ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder.

b) Kullanıcı, Aksigorta’nın yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Kullanıcılara ait, Uygulama dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

c) Kullanıcı, Aksigorta’nın işbu Sözleşme konusu ürün ve hizmetleri ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortaklarına, Kullanıcıya ait ticari bilgileri açıklamaya yetkili olacağını, bu hususu kabul ettiğini beyan ederek bu sebeple Aksigorta’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

d) Kullanıcı, Uygulamaya erişmek için kullandığı Sisteme Erişim Araçlarını (kullanıcı adı, şifre, kod gibi) gizli tutmakla yükümlüdür. Sisteme Erişim Araçlarını kullanma hakkı münhasıran Kullanıcıya aittir. Kullanıcı işbu bilgilerini üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Sisteme Erişim Araçlarının üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamı ile Kullanıcı sorumludur. Aksigorta bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde Aksigorta’yı derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

e) Kullanıcı, Uygulama dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Aksigorta, Kullanıcı tarafından Aksigorta’ya iletilen veya Uygulama üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.

f) Kullanıcı, kendine ait mobil hesaptan yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Aksigorta’ya verdiği iletişim kanallarının yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim kanalları olduğunu ve bu iletişim kanallarını aktif olarak kullandığını taahhüt eder. Aksi halde, Kullanıcı iletişim kanallarının üyenin kendisine ait olmamasından veya İletişim Kanallarını aktif olarak kullanmamasından dolayı Aksigorta’nın uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır.

g) Aksigorta’nın sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar, Uygulama dahilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcının, Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcılar, Uygulamayı kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile Aksigorta’nın Uygulamaya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder.

h) Kullanıcı işbu uygulamanın Aksigorta’ya ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul eder. İşbu uygulamanın içeriği Fikri ve Sınai haklar doğrultusunda korunmaktadır. Kullanıcı Aksigorta ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Uygulama dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

i) Kullanıcı, ilgili formları doldurduktan sonra \"Kullanıcı Sözleşmesi'ni okudum, müzakere ettim ve sözleşme şartlarını kabul ediyorum\" maddesini onayladıktan sonra işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı olma ehliyetine sahip olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi halde, bu hususun Aksigorta tarafından tespit edilmesi durumunda Kullanıcının sözleşmesi derhal feshedilir.

 

BİLGİLERİN KULLANILMASI, KORUNMASI VE GİZLİLİK TAAHHÜDÜ

a) Mobil uygulama ve mobil uygulamalarımız üzerinden her türlü bilgi alışverişi HTTPS teknoloji yardımıyla şifrelenerek sağlanmaktadır. Aynı zamanda SSL Pinning ile istemci ve sunucu arasında SSL bağlantısı oluşturulacağı zaman sertifikanın kontrolü sağlanır. Bu sebeple verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez. Bu koruma, e-posta gibi yollarla gönderilen bilgiler için etkili değildir.

Kullanıcılar tarafından paylaşılan bilgiler, kendi ticari sırlarımıza gösterdiğimiz özen derecesinde gizli olarak korunmakta, hukuka aykırı olarak işlenmesinin veya erişilmesinin önlenmesi için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

b) Aksigorta, veri sorumlusu ve/veya veri işleyen sıfatı ile kişisel verilerinizi (isim, rumuz, e-posta adresi, vb.) ve özel nitelikli kişisel verilerinizi (ırk, sağlık, biyometrik ve genetik veriler, vb.) geçerli yerel kanun ve yasal düzenlemelere uygun şekilde işler. Kullanıcı, bu uygulamayı indirmek ve/veya kullanmak ile, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile belirlenen ilkeler, şartlar ve usuller çerçevesinde olmak kaydı ile, kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesine, yurt içine veya yurt dışına aktarılmasına izin vermektedir. Burada paylaşılan kişisel veriler ve özel nitelikli kişiler veriler sigortacılık faaliyetleri kapsamında; istatistik, fiyatlama, satış ve pazarlama vb amaçlarla aktarılabilir ve işlenebilir.

c) Mobil uygulamayı ziyaret etmeniz ve bu uygulama vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle;

· Paylaşmış olduğunuz bilgiler doğrultusunda size uygun ürün, uygulama, avantaj veya kampanyalardan yararlanabilmeniz, genel bilgilendirme yapılması ve tarafınızla her türlü iletişim sağlanmasına 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuat çerçevesinde muvafakat ettiğinizi,

· Paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, Aksigorta ve bunların acenteleri, yurt içi ve yurt dışındaki sözleşmeli iş ortakları, Aksigorta ile paylaşılmasına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca muvafakat ettiğinizi,

· Bu kişiler tarafından, doğrudan ya da SMS, anlık bildirim, resim, animasyon, kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren MMS, telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafınıza gönderilmesini, ayrıca dilediğiniz zaman tamamen veya ürün ve kanal bazında, veri, ses, görüntü ve sair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkını haiz olduğunuzu bildiğinizi, kabul ve beyan etmektesiniz.

d) Kullanıcı ile ilgili olarak elde edilen bilgiler size en uygun hizmeti sunmamızı ve bu hizmetlerin kalitesini sürekli olarak artırmayı temin etmeye yöneliktir, bilgiler gerektiğinden daha uzun süre saklanmayacaktır. Kişisel / Nitelikli Kişisel Veriler yasal bir zorunluluk ya da işbu sözleşme ile vermiş olduğunuz açık rızanız dışında herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşılmamaktadır.

 

DİĞER KULLANIM ŞARTLARI

a) İşbu sözleşme içerisinde yer alan hükümler ve bu hükümlerde şirketimiz tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler, şirketimiz ile sizin aranızda kurulan hukuki ilişkinin tamamını oluşturur ve tarafları bağlar. Aksi yazılı olarak ayrıca kararlaştırılmadıkça şirketimize karşı bu hükümlere aykırı hiç bir talepte bulunulamaz ve hak ileri sürülemez.

b) Aksigorta, Uygulama'da sunulan ürün ve hizmetleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, Kullanıcının sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Aksigorta, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Aksigorta tarafından Kullanıcıdan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan Aksigorta sorumlu olmayacak ve Kullanıcının Uygulamayı kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

c) İşbu uygulama aracılığı ile Kullanıcıyla paylaşılan tüm veriler bilgilendirme amaçlı olup, çelişki yaratan hususlarda Aksigorta kayıtları esastır. Uygulama aracılığı ile Kullanıcıyla paylaşılan veriler kaynak gösterilerek Aksigorta’dan herhangi bir talepte bulunulamaz ve yine bu verilere dayanarak Aksigorta aleyhine dava ve sair yollara başvurulamaz. Kullanıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Aksigorta’nın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) Uygulama ile ilgili problem yaşandığınızda Satış Yöneticiniz vasıtasıyla IT ekibimizden destek alabilirsiniz. Mobil uygulamamızla ilgili görüş ve önerilerinizi Ayrıcalıklar Dünyası içerisindeki Serbest Kürsüye yazabilirsiniz.

 

Bu uygulama daha sonraki aşamalarda başka Aksigorta uygulamları ile entegre halde çalışabilecektir.